Plan połączenia spółek

Zarząd spółki Madrox spółka akcyjna, z siedzibą miejscowości Stojadła, przy ul. Kołbielskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506701, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 1578), że w dniu 24 października 2016 r. w Warszawie został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia spółek Robinson Packaging Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmująca) oraz Madrox spółka akcyjna, z siedzibą miejscowości Stojadła (spółka przejmowana) o następującej treści:.

Zaufali nam: